-c

降临期

降临第一周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

降临第二周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

降临第三周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

降临第四周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、12月24日。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、12月24日。

救主圣诞日及圣诞节期

救主圣诞日

第一年:救主圣诞日
第二年:救主圣诞日

圣诞后第一主日

第一年:圣诞后第一主日、12月29日、12月30日、圣名日前夕、圣名日1月1日。
第二年:圣诞后第一主日、12月29日、12月30日、圣名日前夕、圣名日1月1日。

圣诞后第二主日

第一年:圣诞后第二主日、1月2日、1月3日、1月4日、1月5日、显现日前夕。
第二年:圣诞后第二主日、1月2日、1月3日、1月4日、1月5日、显现日前夕。

显现期

显现日至显现日后第一主日前夕

第一年:显现日、1月7日、1月8日、1月9日、1月10日、1月11日、1月12日、显现日后第一主日前夕。
第二年:显现日、1月7日、1月8日、1月9日、1月10日、1月11日、1月12日、显现日后第一主日前夕。

显现日后第一周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

显现日后第二周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

显现日后第三周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

显现日后第四周

第一年:礼拜日礼拜一礼拜二礼拜三礼拜四礼拜五礼拜六
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

显现日后第五周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

显现日后第六周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

显现日后第七周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

显现日后第八周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

显现日后最后一周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、灰日(大斋首日)、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、灰日(大斋首日)、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

大斋第一周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

大斋第二周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

大斋第三周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

大斋第四周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

大斋第五周

第一年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
第二年:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。

圣周

第一年:棕枝主日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、设立圣餐日、救主受难日、圣周礼拜六。
第二年:棕枝主日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、设立圣餐日、救主受难日、圣周礼拜六。