-c

显现期

显现日:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
显现后第一主日:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
显现后第二主日:礼拜日、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
显现后第三主日:礼拜日礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六。
显现后第四主日:礼拜日礼拜一礼拜二礼拜三礼拜四礼拜五礼拜六

圣日

一月十五日 圣保罗受感化日、二月二日 献圣婴日